Abraxas > Rešitve > Poslovno poročanje 

Poslovno poročanje

Poslovno poročanje – evolucija vašega analitičnega sistema

Poslovno poročanje je vitalni del vodenja in upravljanja podjetij. Pri izgradnji sistema poslovnega poročanja sta najbolj pričakovani lastnosti zanesljivost informacij in hitrost. Pri tem ne mislimo na hitrost odzivanja na poizvedbe, ki je odvisna od zmogljive tehnologije, ampak na hitrost izdelave uporabnih poročil.

Poslovno poročanje, zgrajeno na informacijski platformi Exceed, omogoča izgradnjo sistema poročanja po malih korakih, s takojšnjim preverjanjem rezultatov in hitro uvedbo sprememb v model poročanja. Exceed zagotavlja odlično uporabniško izkušnjo, kot:

 • uporabniški vmesnik že poznate in še naprej uporabljate Excel
 • model poročila že imate, sicer ga lahko naredite v 1 uri

Osnovni sistem poročanja na osnovi platforme Exceed se izdela na prototipni način, ki omogoča:

 • hitro izdelavo in takojšnje preverjanje ustreznosti
 • hitro uvedbo sprememb na uporabniškem nivoju
 • sistem malih korakov, ki je vedno učinkovit

S platformo Exceed lahko izvedete enostaven nadaljnji razvoj poročilnega sistema:

 • glavno besedo imajo “vsebinske zahteve” in ideje uporabnikov
 • tehnologija vas ne ovira, ampak služi vašim idejam in potrebam

Platforma Exceed omogoča drugačno pot do kvalitetnega poslovnega obveščanja.

Želite izvedeti več?

»Na trgu so obstajali le zelo komplicirani in dragi podporni sistemi za upravljanje in vodenje podjetij. Zato smo se odločili za sodelovanje s podjetjema Abraxas in ResEvo, s katerima smo prišli do rešitve, ki za sprejemljivo ceno nudi enostavne odgovore za kompleksne probleme«.

dr. Milena SEDOVNIK, pomočnica generalnega direktorja za korporativni razvoj in kadre


ACH, d.d., Ljubljana je sodobna evropska holdinška družba za gospodarjenje z naložbami. Uspešnost njenega poslovanja je odvisna od uspešnosti poslovanja njenih naložb, še posebej odvisnih družb. Skupina ACH je konec leta 2011 štela 13 hčerinskih družb in 21 vnukinj.

Izziv:

Vzpostavitev učinkovitega sistema upravljanja in vodenja podjetij v skupini predstavlja ključ do uspeha. Zagotavljanje ažurnosti, pravilnosti in pretočnosti množice podatkov iz različnih virov je bilo zelo težavno. Podatki so se nahajali v različnih bazah in formatih, prihajalo je do podvajanj, ponekod želenih podatkov ni bilo. Postopki planiranja in poročanja so bili zahtevni in dolgotrajni, prihajalo je do napak, sledenje spremembam je bilo problematično. Izziv je predstavljala tudi hitra vključitev novih podjetij v sistem.

Potrebe in rešitev:

Potrebovali so nekaj, kar bi jim omogočilo:

 • vzpostavitev enotne strukture in baze podatkov,
 • njeno enostavno in pravočasno polnjenje s podatki iz različnih virov ter kontrolo njihove pravilnosti,
 • nastavljive in sledljive ter bolj avtomatizirane postopke za planiranje, poročanje in kontroling,
 • samodejno generiranje in distribucijo poročil, hitre ad hoc poizvedbe, izvajanje raznih simulacij in preračunov ter analiz, zapis rezultatov nazaj v bazo podatkov,
 • varen dostop do sistema od koderkoli na selektiven način (samo pooblaščenim uporabnikom glede na njihove pravice),
 • njegovo enostavno in hitro vpeljavo v prakso ter možnost postopnega nadgrajevanja v prihodnje.

S celovito in nastavljivo rešitvijo, ki je zajemala aktivnosti analize obstoječega stanja, svetovanja in izvedbe, smo jim to zagotovili.

Rezultat:

 • veliko bolj kvalitetne in celovite informacije,
 • ogromen prihranek na času in živcih,
 • izboljšana priprava in usklajevanje strateških in operativnih planov ter spremljanje njihove realizacije,
 • dobra podpora za pravočasno sprejemanje ustreznih odločitev,
 • trdni temelji za rast sistema glede na prihodnje potrebe.

»V današnjem svetu življenje teče vedno hitreje. Pomembne poslovne odločitve na različnih nivojih se ne sprejemajo več le na letni, kvartalni ali mesečni ravni, temveč praktično vsak dan. Zato je potrebno iz ogromne količine podatkov iz velikega števila različnih virov pravočasno pridobiti kvalitetne informacije, ki morajo biti na varen način dostopne od koderkoli. S to rešitvijo nam je to uspelo«.

Mira ŠETINA, direktorica direkcije in sektorja Kontroling in informatika


Podjetje Adria Mobil d.o.o. je eden vodilnih evropskih proizvajalcev počitniških prikolic, avtodomov in mobilnih hišic. Izvozi preko 98 odstotkov proizvedenih izdelkov in je izrazito tržno usmerjeno podjetje, ki z lastnim znanjem in bogatimi izkušnjami razvija izdelke za aktivno preživljanje prostega časa. Skupino Adria poleg matične družbe Adria Mobil, d. o. o., sestavlja še enajst hčerinskih družb.

Izziv:

Vsakodnevno poslovanje podjetja se uravnava z operativnimi plani, ki izhajajo iz strateških planov podjetja. Soočali so se z izzivom, kako ogromno količino podatkov pretvoriti v ustrezne informacije in jih na pregleden način predstaviti vodstvu in drugim zaposlenim ter zunanjim partnerjem. Pomagali so si z množico preglednic in njihovo izmenjavo preko elektronske pošte ter telefonsko komunikacijo, kar pa je bilo zelo težavno obvladovati.

Potrebe in rešitev:

Potrebovali so nekaj, kar bi jim omogočilo:

 • centralizirano in hitrejše izvajanje planiranja z manjšo verjetnostjo napak, tako znotraj družbe kot tudi skupine,
 • pregledno, učinkovito in čim bolj avtomatizirano poročanje, z uporabo informacijskih orodij, ki jih uporabniki že poznajo,
 • enostavnejše sledenje spremembam,
 • »eno, zanesljivo resnico« po vseh poslovnih področjih in za vse nivoje uporabnikov informacij poslovnega sistema.

S celovito in nastavljivo rešitvijo, ki je zajemala aktivnosti analize obstoječega stanja, svetovanja in izvedbe, smo jim to zagotovili.

Rezultat:

 • urejen, pregleden in informatiziran proces planiranja, ki je v celoti obvladljiv znotraj podjetja brez dodatnih nepredvidljivih stroškov,
 • centralna nadzorna plošča na spletnem portalu, preko katere se na enostaven in varen način spremljajo vsi ključni kazalci uspešnosti,
 • lažje poslovno odločanje z »what-if« simulacijami po posameznih poslovnih področjih glede na oblikovane poročilno-analitične modele,
 • uporabniki lahko sami izvajajo in prilagajajo ter nadgrajujejo procese planiranja in poročanja,
 • velik prihranek na času.